Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Posterová sekcia

Rovnako ako v minulých rokoch, aj tentokrát Vám ponúkame možnosť verejne prezentovať výsledky Vašej práce alebo výskumu v sekcii posterov. Nie je nutné tematické prepojenie posteru s odborným programom kongresu.

Jeden z členov autorského kolektívu (v prípade, že ich je viac) zľavu na vložné na hlavný program vo výške 30% (zahŕňa vstup do všetkých prednáškových sál). Postery budú zároveň zverejnené v Zborníku prednášok. Ak Vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím PDF verziu posteru na mailovú adresu education@savlmz.sk. Uzávierka akceptácie posterov je v piatok 6.10.2017.

 

Zoznam prihlásených Posterov:

Klinický prípad: Urémia u fretiek
B. Bielik
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Dynamický bilaterálny vestibulárny prejav u psa
M. Přikryl
Klinika malých zvierat, Oddelenie vnútorných chorôb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Hypoadrenokorticizmus u labradorského retrívra: Case report
MVDr. Radka Titková
Klinika malých zvierat, Oddelenie vnútorných chorôb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Kazuistika: Fallotovatetralógiau nemeckého ovčiaka (diagnostika a možnosti terapie)
L. Novotná Jurkuľáková
Klinika malých zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Kazuistika: Preklinická arytmogenní forma dilatační kardiomyopatie u pacienta s multicentrickým lymfomem
MVDr. Marie Štěrbová
Klinika chorob psů a koček, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

Kazuistika: Incidencia babézie (Babesia canis) a dirofilariózy (Dirofilaria sp.) u psa
MVDr. Branislav Lukáč
Klinika malých zvierat – Oddelenie vnútorných chorôb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Použitie hydroxidu sodného na príprau osteologických preparátov
Korim F.
Klinika malých zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Príprava osteologického preparátu shetlandského poníka
Korim F.
Klinika koní, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Aplikácia enzymatických prípravkov pri hojení chronických u spoločenských zvierat kožných defektov
MVDr. Martin Kožár
Klinika malých zvierat – Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Gynekomastia psa s kryptickým semenníkom
MVDr. Pavol Zubrický
Veterinárna poliklinika Althea, Dolnočermánska 23, 949 01 Nitra

 

Technické parametre posterov sú nasledovné:
-rozmer posteru 130 x 80 cm
-veľkosť textu taká, aby bolo možné poster bez problémov čítať zo vzdialenosti jedného metra
-rovnaké pravidlo platí pre obrázky a grafy, tabuľky
-členenie textu postera nasledovné: názov, autori a ich pracovisko/pracoviská a v závislosti od typu článku dodržiavať podľa možností štandardné členenie textu - úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia a zoznam použitej literatúry

Spolu s PDF verziou posteru je pre uplatnenie zníženého vložného na podujatie (do 6.10.2017) potrebné zaslať:
-          PPT prezentáciu k posteru (finálnu verziu). Časový limit na prezentáciu posteru je 4:00 min.
-          Fotografiu autora (v kvalite min. 300kB)

Autor posteru sa uplatnením zníženého vložného zároveň zaväzuje zúčastniť sa prezentácie jeho posteru a „Poster session“. V opačnom prípade bude doúčtovaná predchádzajúca zľava z vložného. Miesto a čas prezentácie posterov bude upresnený v závislosti na počte prijatých príspevkov.

Akékoľvek otázky zasielajte mailovú adresu education@savlmz.sk.